ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՆԵՐ

ԱՐՏՈՆԱԳՐԵՐ ԵՎ ԿԱՐՃԱԺԱՄԿԵՏ ԱՐՏՈՆԱԳՐԵՐ 

 (ՕԳՏԱԿԱՐ ՄՈԴԵԼՆԵՐ)

·                   Ազգային և միջազգային հայտերի համաձայն գործերի ձևակերպում և վարում։ 
·         Արտոնագրային համագործակցության մասին պայմանագրի (РСТ) և Եվրասիական            
         արտոնագրային կոնվենցիայի համաձայն գործերի ձևակերպում  և վարում։
·         Արտոնագրային որոնումների իրականացում։
·         Արտոնագրաունակության պայմանների որոշում։ 

  ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԴԻԶԱՅՆՆԵՐ (ՆՄՈՒՇՆԵՐ)

·                  Ազգային և միջազգային հայտերի համաձայն գործերի ձևակերպում և վարում։

·                   Նորության և ինքնատիպության որոշում:


   ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

·                   Ազգային և միջազգային հայտերի համաձայն գործերի ձևակերպում և վարում։

 ·                Ապրանքային նշանների (սպասարկման նշանների) պահպանունակության նախնական     

         գնահատում։

 ·                   Նիշերի (ապրանքային նշանների) հանրահայտ ճանաչելու հետ կապված դիմումների 

        պատրաստում, ձևակերպում, գործավարության վարում։


    ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ՆՇՈՒՄՆԵՐ (ԾԱԳՄԱՆ ՏԵՂԱՆՈՒՆՆԵՐ)

·                  Անվանման, որպես աշխարհագրական նշում կամ ծագման տեղանուն գրանցման                                           հնարավորության որոշում: 
·                  Գրանցման ընթացակարգով գործերի ձևակերպում և վարում։


    ՀԵՂԻՆԱԿԱՅԻՆ ԵՎ ՀԱՐԱԿԻՑ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐ 

·                    Հեղինակային և հարակից իրավունքների օբյեկտների պահպանության   հնարավորության                      որոշում:
·                     Ի պահ հանձնելու ընթացակարգով գործերի ձևակերպում և վարում։


  ԲՈՒՅՍԵՐԻ ՆՈՐ ՍՈՐՏԵՐ

·                   Նոր սորտերի  պահպանունակության պայմանների որոշում:
·                   Գրանցման ընթացակարգով գործերի ձևակերպում և վարում։


    ԹԻՄԱՅԻՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄ

·                   Մտավոր սեփականության օբյեկտների պահպանության փաստաթղթերի վավերականության ժամկետի 
 
          պահպանում և գործողության ժամկետի երկարաձգում։
·          Հեղինակների և իրավատերերի շահերի պաշտպանություն և ներկայացում, վերջիններիս իրավունքների
            պաշպանության ապահովում իրականացնելիս։

·         Լիցենզային պայմանագրերի և արդյունաբերական սեփականության օբյեկտների, հեղինակային և 
          հարակից իրավունքների օբյեկտների նկատմամբ բացառիկ իրավունքների փոխանցման մասին պայմանագրերի
          մշակում և գրանցում։

·         Հետազոտություն և խորհրդատվություն:

·         Իրավական և ՄՍ թեմատիկ փաստաթղթերի թարգմանություն:
·          Մտավոր սեփականության օբյեկտների որոնում:
·          Մտավոր սեփականության օբյեկտների  մշտադիտարկում:
·          Մտավոր սեփականության իրավունքների շտեմարանների աուդիտ:
·          Լիցենզավորման, ֆրանչայզինգի, շուկայի ներկայացուցչության, անբարեխիղճ մրցակցության, առևտրային
           գաղտնիքի, ներկայացուցիչների ծառայությունների վերաբերյալ խորհրդատվություն և իրականացում:
·         Կոնտրաֆակտ (կեղծ, նմանակված) ապրանքների տարածման կանխում, մաքսային կարգերի կիրառում,
          մաքսային գրանցամատյանում գրանցում, ներմուծման կասեցում, դատական ​​գործընթաց, բռնագանձում:
·        Բոլոր իրավական հարցերով պատվիրատուների ներկայացում:
·        Առևտրային պայմանագրեր և համաձայնագրեր:
·        Առևտրային վեճեր:
·        Ներկայացուցչություն վարչական և դատական ​​ատյաններում։